PLA PASTORAL 2011-2014

Des del 2007 s’han elaborat dos plans pastorals marc per a tots els centres de la FEV. Com tots els documents d’aquestes característiques, pretén establir els objectius generals per als quals totes les escoles treballem. És obvi, però, que no tots els centres educatius es troben en les mateixes circumstàncies. N’hi ha que imparteixen diverses etapes, mentre que altres, només una. S’ubiquen, per altra banda, en barris ben distints i en tres comunitats autònomes diferents.
Unificar criteris amb aquesta diversitat tan palesa ha estat un treball d’aprofundiment en la identitat de l’escola vicenciana. Sigui com sigui la circumstància, sabem que el sentit últim d’una escola cristiana vicenciana és el possibilitar que tots, però sobretot els alumnes amb més dificultats, esdevinguin persones crítiques, lliures, amb un projecte personal fonamentat en valors sòlids.
D’acord amb el pla estratègic de la FEV, els plans pastorals s’expressen també amb termes de qualitat i de millora. L’estratègia, en termes generals, queda concretada en l’actualització del llenguatge, els processos, els projectes i l’avaluació periòdica.
Pel que fa als continguts, a les nostres escoles oferim l’acompanyament des de la mirada entranyable de Jesús de Natzaret i a partir de l’experiència de Déu que va tenir Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac. És per això que els plans pastorals insisteixen en l’apropament del docent als alumnes, proximitat que afavorirà el desvetllament de l’espiritualitat i la transcendència. Aquesta experiència el portarà a la solidaritat vers els altres, llunyans i propers.  A més, no desestimen el saber, en el ben entès que el coneixement de la cultura cristiana ajuda a ubicar i concretar en un marc social i religiós l’experiència espiritual. Per nosaltres, el que ens ofereix l’Evangeli és prou profund per a iniciar processos de vida amb plenitud personal i compromesos amb el món.